BTS・V、入隊控えオン眉短髪に ジョングクは坊主姿を“一瞬”公開

V/Photo by Getty Images
V/Photo by Getty Images
マイページに追加